Informacja o projekcie

TYTUŁ: Rozszerzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy
PROGRAM:
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 -2020
OŚ PRIORYTETOWA: 
9 Region spójny społecznie
DZIAŁANIE:
 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
PODDZIAŁANIE:
 9.2.1 Usługi społeczne i  zdrowotne w regionie
TYP PROJEKTU:
C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
WARTOŚĆ PROJEKTU:
 3 939 084,72 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
 3 639 084,72 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
 od 01-06-2022 r. do 30-09-2023 r. Celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. Świetlica ma na celu:
 • zorganizowanie wychowankom fachowej, dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej,
 • udzielanie pomocy w eliminowaniu i rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i osobistych,
 • oddziaływanie terapeutyczne, które prowadzi do łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • wdrażanie wychowanków/wychowanek do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz podnoszenie ich kultury osobistej,
 • uczenie alternatywnych, zdrowych form spędzania wolnego czasu,
 • rozwój zainteresowań i inwencji twórczej,
 • współpracę z rodziną dziecka,
 • zapoznanie z założeniami programu pracy w świetlicy,
 • ustalenie programu pracy z rodziną (motywowanie rodziny do podejmowania działań dążących do zmiany jej funkcjonowania),
 • rozszerzenie i podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych.
Dzięki udziałowi w projekcie Uczestnicy/Uczestniczki należący do opiekuńczej formy wsparcia otrzymają pomoc w codziennym odrabianiu lekcji i nauce, organizację czasu wolnego, będą mogli/mogły skorzystać z zajęć profilaktycznych, będą mogli/mogły uczestniczyć w różnych zabawach i zajęciach sportowych oferowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego, ponadto będą mogli/mogły rozwijać swoje zainteresowania. Każdy podopieczny będzie brał udział w zajęciach rozwijających co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych. Uczestnicy/Uczestniczki Placówki Wsparcia Dziennego należący do opiekuńczej formy wsparcia będą mieli/miały zapewniony bezpłatny transport na zajęcia oraz wyżywienie. Uczestnicy/Uczestniczki będą mogli uczęszczać na zajęcia:
 • specjalistyczne (zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem, zajęcia z terapeutą)
 • wyrównawcze (zajęcia z pedagogiem)
 • rozwojowe (zajęcia z rytmiki, zajęcia z aikido, zajęcia z automatyki/robotyki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z kółka teatralnego, zajęcia z informatyki/kursy IT, zajęcia z mechatroniki, zajęcia fotograficzne, zajęcia taneczne/zumba kids, zajęcia z języka angielskiego).
Dla Uczestników/Uczestniczek Projektu będą organizowane bezpłatne wyjazdy m.in. do kina, teatru, opery, na basen, na narty. W projekcie uczestniczyć będą również rodzice/prawni opiekunowie Uczestników/Uczestniczek – dla nich także są przygotowane specjalne zajęcia podnoszące ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze („Szkoła dla Rodziców”), skorzystają z porad psychologa oraz wezmą udział w terapii rodzin. Propozycje zawarte w tych zajęciach pokażą, że wychowanie to budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych, podstawą których jest właściwa komunikacja z członkami rodziny. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą brać udział w piknikach rodzinnych, które poprzez wspólną zabawę przyczynią się do budowania więzi pomiędzy dziećmi a rodzicami.