Informacja o Projekcie

PROGRAM: Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 -2020r.
OŚ PRIORYTETOWA: 9 Region spójny społecznie
PODDZIAŁANIE: 9.2.1 Usługi społeczne i  zdrowotne w regionie
TYP PROJEKTU: C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 632 556,50 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 272 556,50 zł
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-01- 2018 r. do 31-12- 2020 r.
DATA PODPISANIA UMOWY  O  DOFINANSOWANIE: 25.01.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pałecznica poprzez utworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowopowstałej Placówki Wsparcia Dziennego.

Świetlica będzie miała na celu:

 • zorganizowanie wychowankom fachowej, dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej,
 • udzielanie pomocy w eliminowaniu i rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i osobistych,
 • oddziaływanie terapeutyczne, które prowadzi do łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz podnoszenie ich kultury osobistej,
 • uczenie alternatywnych, zdrowych form spędzania wolnego czasu,
 • rozwój zainteresowań i inwencji twórczej,
 • współpracę z rodziną dziecka,
 • zapoznanie z założeniami programu pracy w świetlicy,
 • ustalenie programu pracy z rodziną (motywowanie rodziny do podejmowania działań dążących do zmiany jej funkcjonowania),
 • rozszerzenie i podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych.Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy otrzymają wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce, pozwalające nabyć kompetencje z języka angielskiego, matematyczne oraz techniczne. Będą mogli skorzystać z działań korekcyjno-kompensacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Organizowane będą również ćwiczenia rekreacyjno-sportowe rozwijające sprawność fizyczną obejmujące m.in. gry zespołowe piłka ręczna, nożna jak i również wyjazdy na basen, do kina, teatru, muzeów, zimą narty, latem kolonie, etc. W Placówce Wsparcia Dziennego będzie możliwość skorzystania z zajęć ze specjalistami tj. logopeda, psycholog, terapeuta, pedagog. Ponadto prowadzone będą działania wychowawcze pozwalające nabyć ważne umiejętności społeczne, które przyczynią się do ich prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i integracji ze środowiskiem lokalnym. (m.in. komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów). Uczestnicy Placówki Wsparcia Dziennego będą mieli zapewniony bezpłatny transport na zajęcia oraz wyżywienie.

W projekcie uczestniczyć będą również rodzice/prawni opiekunowie Uczestników/Uczestniczek – dla nich także będą przygotowane specjalne zajęcia podnoszące ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze („Szkoła dla Rodziców”) oraz wezmą udział w terapii rodzin. Propozycje zawarte w tych zajęciach pokażą, że wychowanie to budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych, podstawą których jest właściwa komunikacja z członkami rodziny. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą brać udział w piknikach rodzinnych, które poprzez wspólną zabawę przyczynią się do budowania więzi pomiędzy dziećmi a rodzicami. 

W ramach Projektu zostaną odpowiednio dostosowane pomieszczenia, które zostaną wyposażone w niezbędne meble, sprzęty oraz środki dydaktyczne. Doposażona zostanie również siłownia zewnętrzna.