INFORMACJA

20 czerwca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży utworzonej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła w Pałecznicy w ramach realizacji projektu pn. „Rozszerzenie Placówki
Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy” współfinansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa
Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz budżetu państwa.
Wszelkie informacje dotyczące projektu i rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne można uzyskać w biurze projektu znajdującym się w Pałecznicy ul. Strażacka 5/1 lub w Urzędzie Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej parafia@palecznica.pl. Dokumenty rekrutacyjne można będzie składać do dnia 15 lipca 2022 r.